Amazing Books
Temporary Blank

Saturday, November 27, 2010

Halal dan Haram dalam Islam
i. Muqaddimah
ii. Pendahuluan
iii. Pengenalan Istilah

Bab 1: Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Tentang Halal Dan Haram

1.1 Asal Tiap-tiap Sesuatu Adalah Mubah (membolehkan)
1.2 Menentukan Halal Haram Semata-mata Hak Allah
1.3 Mengharamkan yang Halal dan Sebaliknya Sama dengan Syirik
1.4 Mengharamkan yang Halal akan Berakibat Timbulnya Bahaya
1.5 Setiap yang Halal Tidak Memerlukan yang Haram
1.6 Apa Saja yang Membawa Kepada Haram adalah Haram
1.7 Bersiasat Terhadap Hal yang Haram, Hukumnya adalah Haram
1.8 Niat Baik Tidak Dapat Melepaskan yang Haram
1.9 Menjauhkan Diri dari Syubhat Kerana Takut Terlibat dalam Haram
1.10 Sesuatu yang Haram Berlaku Untuk Semua Orang
1.11 Keadaan Terpaksa Membolehkan yang Terlarang


Bab 2: Dalam Kehidupan; Makanan, Pakaian Dan Rumahtangga

2.1 Makanan dan Minuman
2.1.1 Menyembelih Binatang dalam Pandangan Agama Hindu
2.1.2 Binatang yang Diharamkan dalam Pandangan Yahudi/Nasrani
2.1.3 Menurut Pandangan Orang Arab Jahiliah
2.1.4 Islam Menghalalkan yang Baik
2.1.5 Diharamkan Bangkai dan Hikmahnya
2.1.6 Haramnya Darah yang Mengalir
2.1.7 Daging Babi
2.1.8 Binatang yang Disembelih Bukan Kerana Allah
2.1.9 Macam-Macam Bangkai
2.1.10 Hikmah Diharamkannya Macam-Macam Binatang di Atas
2.1.11 Binatang yang Disembelih untuk Berhala
2.1.12 Ikan dan Belalang Dapat Dikecualikan dari Bangkai
2.1.13 Memanfaatkan Kulit Tulang dan Rambut Bangkai
2.1.14 Keadaan Darurat dan Pengecualiannya
2.1.15 Daruratnya Berubat
2.1.16 Perseorangan Tidak Dianggap Darurat Jika Dalam Masyarakat
2.1.17 Penyembelihan Menurut Syara'
Binatang Laut Semua Halal
Binatang Darat Yang Haram
Menyembelih Sebagai Syarat Halalnya Binatang
Syarat-Syarat Penyembelihan Menurut Syara'
Rahasia Penyembelihan dan Hikmahnya
Hikmah Menyebut Asma' Allah Waktu Menyembelih
Sembelihan Ahli Kitab
Binatang yang Disembelih Untuk Gereja dan Upacara
Sembelihan yang Dilakukan dengan Tenaga Electrik
Penyembelihan Orang Majusi dan Sebagainya
Kaidah: "Yang Ghaib, Jangan Kita Tanyakan"
2.1.18 Berburu
Syarat yang Berlaku Untuk Pemburu
Syarat yang Berkenaan dengan Binatang yang Diburu
Alat yang Dipakai Untuk Berburu
Berburu Dengan Senjata Tajam
Berburu dengan Menggunakan Anjing dan Sebagainya
Kalau Binatang Itu Didapati Sudah Mati
2.1.19 Khamar (Arak)
Setiap yang Memabukkan Berarti Arak
Minum Sedikit
Memperdagangkan Arak
Seorang Muslim Tidak Boleh Menghadiahkan Arak
Tinggalkan Tempat Persidangan Arak
Khamar Adalah Penyakit Bukan Ubat
2.1.20 Narkotik
Setiap yang Berbahaya Dimakan atau Diminum, Tetap Haram

2.2 Pakaian dan Perhiasan
2.2.1 Islam Agama Bersih dan Cantik
2.2.2 Emas dan Sutera Asli Haram Untuk Orang Laki-Laki
2.2.3 Hikmah Diharamkannya Emas dan Sutera Terhadap Laki-Laki
2.2.4 Hikmah Dibolehkannya Untuk Wanita
2.2.5 Pakaian Wanita Islam
2.2.6 Laki-Laki Menyerupai Perempuan dan Sebaliknya
2.2.7 Pakaian Untuk Berfoya-foya dan Kesombongan
2.2.8 Keterlaluan Dalam Berhias dengan Mengubah Ciptaan Allah
2.2.9 Tatoo, Kikir Gigi dan Operasi Kecantikan Hukumnya Haram
2.2.10 Menipiskan Alis
2.2.11 Menyambung Rambut
2.2.12 Semir Rambut
2.2.13 Memelihara Janggot

2.3 Soal Rumahtangga
2.3.1 Lambang-Lambang Kemewahan dan Kemusyrikan
2.3.2 Bejana Emas dan Perak
2.3.3 Islam Mengharamkan Patung
2.3.4 Hikmah Diharamkannya Patung
2.3.5 Bimbingan Islam dalam Mengabadikan Orang Besar
2.3.6 Rukhsah dalam Permainan Anak-Anak
2.3.7 Patung yang Tidak Sempurna dan Cacat
2.3.8 Lukisan dan Ukiran
2.3.9 Gambar yang Terhina Adalah Halal
2.3.10 Photografi
2.3.11 Subjek Gambar
2.3.12 Kesimpulan Hukum Gambar dan yang Menggambar
2.3.13 Memelihara Anjing Tanpa Ada Keperluan
2.3.14 Memelihara Anjing Pemburu dan Penjaga, Hukumnya Mubah
2.3.15 Pengetahuan Ilmu Moden Tentang Memelihara Anjing

2.4 Bekerja dan Usaha
2.4.1 Diamnya Orang yang Mampu Bekerja adalah Haram
2.4.2 Bilakah Minta-Minta Itu Diperkenankan?
2.4.3 Jaga Harga Diri dengan Bekerja
2.4.4 Bekerja dengan Jalan Bercocok-Tanam
2.4.5 Bercocok-Tanam yang Diharamkan
2.4.6 Perusahaan dan Mata-Pencarian
2.4.7 Pekerjaan dan Pendapatan yang Dibenteras oleh Islam
Melacur
Tarian dan Seni Tubuh
Perusahaan Melukis, Membuat Salib dan Sebagainya
Perusahaan Minuman Keras dan Narkotik
2.4.8 Bekerja dengan Jalan Berdagang
2.4.9 Pendirian Gereja Tentang Masalah Dagang
2.4.10 Perdagangan yang Dilarang
2.4.11 Bekerja Sebagai Pegawai
2.4.12 Kepegawaian yang Diharamkan
2.4.13 Pedoman Secara Umum Tentang Bekerja


Bab 3: Gharizah, Pernikahan Dan Keluarga

3.1 Lapangan Gharizah
3.1.1 Jangan Mendekati Zina
3.1.2 Pergaulan Bebas adalah Haram
3.1.3 Melihat Jenis Lain dengan Bersyahwat
3.1.4 Haram Melihat Aurat
Batas Melihat Aurat Laki-Laki atau Perempuan
Perhiasan Perempuan, Boleh Tampak dan yang Tidak Boleh
Aurat Perempuan
3.1.5 Perempuan Masuk Pemandian
3.1.6 Menampak-nampakkan Perhiasan adalah Haram
3.1.7 Hal yang Dapat Mengeluarkan Perempuan dari Batas Tabarruj
3.1.8 Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya
3.1.9 Hubungan Kelamin yang Tidak Normal adalah Berdosa Besar
3.1.10 Hukumnya Onani (Masturbatio)

3.2 Perkahwinan
3.2.1 Tidak Ada Pembujangan Dalam Islam
3.2.2 Melihat Tunangan
3.2.3 Pinangan yang Diharamkan
3.2.4 Perawan Harus Diminta Izin dan Jangan Dipaksa
3.2.5 Perempuan yang Haram Dikahwini
Perempuan yang Haram Dikahwini Kerana Hubungan Susuan
Perempuan yang Haram Dikahwini Kerana Hubungan Kahwin
Memadu Antara Dua Saudara
Perempuan-Perempuan yang Bersuami
Perempuan-Perempuan Musyrik
3.2.6 Kahwin dengan Perempuan Ahli Kitab
3.2.7 Perempuan Muslimah Kahwin dengan Laki-Laki Lain
3.2.8 Perempuan Zina
3.2.9 Kahwin Mut'ah
3.2.10 Poligami
Adil Adalah Syarat Dibolehkan Poligami
Hikmah Dibolehkannya Poligami
3.2.11 Hubungan Suami-Isteri
3.2.12 Jalinan Perasaan Antara Suami-Isteri
3.2.13 Jangan Bersetubuh di Dubur
3.2.14 Menjaga Rahasia Isteri
3.2.15 Keluarga Berencana
Alasan yang Mendorong Keluarga Berencana
3.2.16 Pengguguran (Aborsi)
3.2.17 Hak dan Kewajiban dalam Pergaulan Antara Suami-Isteri
3.2.18 Suami-Isteri Harus Sabar
3.2.19 Ketika Nusyuz dan Bersengketa
3.2.20 Cerai
Talaq Sebelum Islam
Talaq dalam Pandangan Agama Yahudi
Talaq dalam Pandangan Agama Kristian
Pertentangan Sekte Kristian dalam Persoalan Talaq
Effek Pengekangan Agama Kristian dalam Persoalan Talaq
Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini
Agama Kristian Bukan Syariat yang Universal
Islam Membatasi Persoalan Talaq
Mencerai Perempuan Waktu Datang Bulan
Bersumpah Untuk Mencerai Hukumnya Haram
Perempuan yang Dicerai Beriddah di Rumah Suami
Talaq Harus Dijatuhkan Bertahap
Kembali dengan Baik atau Melepas dengan Baik
Tidak Boleh Halang Wanita yang Dicerai Untuk Kahwin Lain
3.2.21 Hak Isteri yang Tidak Suka
3.2.22 Menyusahkan Isteri Hukumnya Haram
3.2.23 Bersumpah Untuk Menjauhi Isteri, Hukumnya Haram

3.3 Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak
3.3.1 Islam Memelihara Nasab
3.3.2 Ayah Tidak Boleh Mengingkari Nasab Anaknya
3.3.3 Mengambil Anak Angkat Hukumnya Haram dalam Islam
Pandangan Islam Terhadap Peraturan Jahiliah Ini
Lembaga Anak Angkat Dihapus dengan Praktik
Mengangkat Anak dengan Arti Mendidik dan Memelihara
3.3.4 Penanaman Buatan (Bayi Tabung Uji)
3.3.5 Menisbatkan Anak Kepada Selain Ayahnya Menyebabkan Laknat
3.3.6 Jangan Membunuh Anak
3.3.7 Persamaan dalam Pemberian Kepada Anak-anak
3.3.8 Menegakkan Hukum Waris dalam Batas Ketentuan Allah
3.3.9 Durhaka Kepada Dua Orang Tua, Dosa Besar
Menyebabkan Ibu-bapa Dicaci Orang Adalah Dosa
Pergi ke Medan Jihad Tanpa Izin Orang Tua, Tidak Boleh
Dua Orang Tua yang Musyrik


Bab 4: Halal Dan Haram Dalam Kehidupan Umum Muslim

4.1 Masalah Kepercayaan dan Tradisi
4.1.1 Nilai Sunnatullah dalam Alam Semesta
4.1.2 Membenteras Ramalan dan Khurafat
4.1.3 Percaya Kepada Tukang Tenung, Kufur
4.1.4 Mengadu Nasib dengan Azlam
4.1.5 Sihir
4.1.6 Bertangkal
4.1.7 Tathayyur (Merasa Sial)
4.1.8 Memerangi Tradisi Jahiliah
4.1.9 Tidak Ada Ashabiyah dalam Islam
4.1.10 Tidak Boleh Ada Pertentangan Lantaran Nasab dan Warna Kulit
4.1.11 Meratapi Orang yang Sudah Mati

4.2 Bahagian Mu'amalah (Hubungan Pekerjaan)
4.2.1 Menjual Sesuatu yang Haram, Hukumnya Haram
4.2.2 Menjual Barang yang Masih Samar, Terlarang
4.2.3 Mempermainkan Harga
4.2.4 Penimbun Dilaknat
4.2.5 Mencampuri Kebebasan Pasar dengan Memalsu
4.2.6 Broker (orang tengah) Itu Sendiri Hukumnya Halal
4.2.7 Perkosaan dan Penipuan, Hukumnya Haram
4.2.8 Siapa yang Menipu, Bukan dari Golongan Kami
4.2.9 Banyak Sumpah
4.2.10 Mengurangi Takaran dan Timbangan
4.2.11 Membeli Barang Rampakan sama dengan Perampas dan Pencuri
4.2.12 Riba adalah Haram
Hikmah Diharamkannya Riba
Pemberi Riba dan Penulisnya
Rasulullah Minta Perlindungan Allah dari Berhutang
Menjual Kredit dengan Menaikkan Harga
Salam
4.2.13 Kerjasama dalam Suatu Pekerjaan dan Tentang Masalah Kapital
4.2.14 Syirkah antara Pemilik-Pemilik Modal
4.2.15 Insuran
Apakah Insuran dapat Digolongkan Organisasi Bantuan
Sesuaikan dengan Islam
Insuran Menurut Aturan Islam
4.2.16 Memanfaatkan Tanah Pertanian
Cara Pemanfaatannya
Muzara'ah yang Tidak Dibenarkan
Qias Menyetujui Larangan Sewaan dengan Wang
4.2.17 Syirkah dalam Memelihara Binatang

4.3 Tentang Hiburan
4.3.1 Sekadarnya Sahaja
4.3.2 Rasulullah s.a.w. adalah Manusia
4.3.3 Hati Boleh Menjadi Bosan
4.3.4 Macam-Macam Hiburan yang Halal
Perlombaan Lari Cepat
Lawan Bergusti
Memanah
Main Anggar
Menunggang Kuda (Berpacu Kuda)
Berburu
Main Dadu
Main Catur
Menyanyi dan Muzik
4.3.5 Judi adalah Kawan Arak
4.3.6 Undian, Salah Satu Macam Judi
4.3.7 Menonton Filem

4.4 Hubungan Masyarakat
4.4.1 Tidak Halal Seorang Muslim Menjauhi Kawannya
4.4.2 Mendamaikan Persengketaan
Jangan Suatu Kaum Menghina Kaum Lain
Jangan Mencela Diri-Diri Kamu
Jangan Menggelar dengan Gelaran yang Buruk
Su'uzh-Zhan (Sangka Buruk)
Tajassus (Mengintip)
Ghibah (Mengumpat)
Batas Perkenaan Ghibah
Kerana Suatu Kepentingan
Kerana Suatu Niat
Mengadu Domba
Kehormatan/Harga Diri
Kehormatan Darah
Pembunuh dan yang Terbunuh, Keduanya di Neraka
Dilindunginya Darah Kafir 'Ahdi dan Dzimmi
Bilakah Kehormatan Darah Itu Gugur?
Bunuh Diri
Melindungi Harta Benda
Menyuap, Hukumnya Haram
Hadiah dari Rakyat Kepada Penguasa
Menyuap Untuk Menghilangkan Kezaliman
Memboros Menggunakan Harta, Hukumnya Haram

4.5 Hubungan antara Ummat Islam dengan Ghairul Islam
4.5.1 Tinjauan Khusus untuk Ahli Kitab
4.5.2 Ahludz Dzimmah (Orang Kafir dibawah Wilayah Islam)
4.5.3 Bersahabat dengan Golongan Ghairul Islam dan Penganutnya
4.5.4 Orang Islam Minta Batuan Kepada Ghairul Islam
4.5.5 Islam Membawa Rahmat Umum Sampai Kepada Binatang

Penutup
“Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan yang jelek, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi,
dan dosa, dan kejahatan yang tidak benar, dan kamu menyekutukan Allah dengan suatu yang Allah sama sekali tidak
menurunkan hujjah, dan kamu mengatakan atas (nama) Allah sesuatu yang kamu tidak tahu.” [Qur’an Surah Al-A'raf 7: 33]

Download
Another Islam Books

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Put Your Ads Here!